Siirry sisältöön

Maaseutu hyvän elämän mahdollistaja

#maaseuduntaikaa

#countrysidemagic

Terveiset Suomen ensimmäiseltä Maaseutuleiriltä ja Näe ja koe maaseutu uusin silmin 2020, hankeelta!

Suomen maaseutu tarjoaa ainutlaatuiset mahdollisuudet voimaannuttaa kaikkia suomalaisia niin yksilö kuin yhteisötasolla. On tärkeää varsinkin tässä ajassa nostaa esille maaseudun monimuotoinen jo olemassa oleva merkitys, uusien mahdollisuuksien tunnistaminen ja kehittäminen toimiviksi tavoiksi ja teoiksi sekä asian juurruttaminen kaikkien suomalaisten tietoisuuteen.

Suomi, ja ympäröivä maailmamme elää tällä hetkellä haastavassa tilanteessa, jossa ihmisten ja maiden normaali arki ja turvallinen tulevaisuus ovat hämärän peitossa ja monet tavoitteet ovat muuttuneet.

Nyt on entistä tärkeämpää, että jokainen meistä voi kokea turvallisuutta, nähdä mahdollisuuksia sekä kokea osaavansa yksin ja yhdessä vaikuttaa ja viedä oman elämän, asuinpaikkansa, Suomen sekä maailman kestävää tulevaisuutta eteenpäin askel kerrallaan, vahvana ja luottavaisena.

Pienet säännölliset muutokset ajattelussa ja teoissa vievät meitä eteenpäin.

Omavaraisuuden ylläpito monella sektorilla lisää ihmisen uskoa selviämiseen ja pärjäämiseen samoin kuin tieto että tarpeen ilmaantuessa apua on saatavilla läheltä. Omavaraisuus ja yhteisöllisyys luovat hyvän ja turvallisen elämän perustan, joka maaseudulla toteutuu ehkä helpommin kuin kaupunkiympäristössä.

Elääksemme tarvitsemme ravintoa ja on tärkeää että olemme sen saamisessa omavaraisia mahdollisimman pitkälle. Maaseutu tarjoaa ravintoa monipuolisesti, niin fyysistä kuin henkistäkin mm. ruuan raaka- aineiden sekä luonnon hyvinvointivaikutuksien avulla.

Maaseutu tarjoaa myös monipuolisia yrittämisen mahdollisuuksia sekä yrittäjyyteen kannustavan ilmapiirin. Maaseudun perinteiset elinkeinot, maa- ja metsätalous ovat vaatineet ja mahdollistaneet yrittäjätyylisen mentaliteetin.

Toisaalta jos on ollut tarvetta saada tavaroita tai palveluita niin mikroyrityksiä on perustettu ratkaisemaan nämä tarpeet, hyvin moderni ja palvelumuotoiluun perustuva asiakaslähtöinen tapa perustaa yrityksiä.

Yhteiskunnan monien rakenteiden muutokset, digitalisaatio ja arvojen muutokset ovat vaikuttaneet niin että maaseudun väestöpohja on vähentynyt viime vuosikymmeninä ja monet palvelut ovat siirtyneet pois maaseudulta, kaupunkeihin.

Nyt kuitenkin olemme uuden ajan alussa ja monet muutokset yhteiskunnissa, ja maailmalla ovat alkaneet muuttaa ihmisten arvoja ja sitä kautta yhteisöjen arvoja.

Moni näkee maaseudun ehkä varsinkin maaseudun ulkopuolella erittäin tärkeänä, houkuttelevana ja monipuolisena paikkana, jossa voi asua, työskennellä ja yrittää monipuolisesti, virkistäytyä vapaa-ajalla ja elää laadukasta ja hyvää elämää.

Joskus kun on liian lähellä niin ei näe metsää puilta. Toisaalta sanotaan, että ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella.

Voisiko tämä sanonnat päteä maaseudulla vakinaisesti asuviin?

Nämä olivat muutamia hiljaisia signaaleja, jotka nousivat esille Virroilla, Marttisen nuorisokeskuksessä 29.9.2023 järjestetyllä maaseutuleirillä, jonka innovoivat ja mahdollistivat voimanaiset Piritta Syrjälä ja Riitta Koskinen yhteistyössä Nora Backlundin ja Johanna Niilivuon kanssa. Mikko Kalliola toimi todella inspiroivana ja kokoavana ohjelman vetäjänä. Minulla oli onni osallistua tähän positiivista energiaa huokuvaan tapahtumaan!

Ensimmäisellä maaseutuleirillä n. 40 maaseudulla asuvaa ja viihtyvää toimijaa kokoontui yhteen miettimään miten ja millä keinoin maaseudun tärkeyttä, monipuolisuutta ja houkuttelevuuttaa voitaisiin nostaa esiin ja edistää.

Miten rakentaa uudenlaista brändiä maaseudulle?

Osa paikalla olijoista oli maaseudun kehittäjiä työnsä puolesta, osa eri alojen yrittäjiä sekä muutama kaupunkilainenkin. Yhteistä kaikille oli, että he kokivat maaseudun olevan erittäin tärkeä osa Suomen kestävää tulevaisuutta sekä inspiroiva ja monipuolinen ympäristö tehdä töitä ja elää.

Reilun vuorokauden aikana intensiivisen ohjauksen, esivalmistelujen sekä osallistujien yhteisen tietotaidon, ideoiden ja osaamisen jakamisen kautta syntyi Maaseudun Manifesti – julistus maaseudulle, tässä ote manifestistä,

Maaseudun manifesti Viroilla 29.9.2023

”Kun asiaa katsotaan vähän pintaa syvemmältä, nähdään, että maaseutu ei ole ainoastaan kaupunkilaisten virkistymisalue. Se on Suomen ekologinen ja taloudellinen selkäranka. Se on tässä muuttuvassa maailmassa meidän paras turvatakuu. Maaseutu on ruoka-aitta, vesivaranto ja hiilinielu. Metsissä kasvaa meidän vientitaseemme ja sillä valmistetaan ja pakataan lähes kaikki kotimainen kauppojen hyllyille. Me olemme nähneet myös hädän. Kaupungistumisen ja keskittämishuuman kiihtyessä maaseutu ei ole saanut sille kuuluvaa arvostusta. Tämä on kehityssuunta, jota me emme suostu katsomaan sivusta. Me muistutamme koko kansakuntaa maaseudun tärkeydestä. Herätämme jokaisen suomalaisen metsäläisjuuret talviunilta ja nostamme kylät uuteen kukoistukseen.”

Voit lukea koko manifestin tästä, https://humaneliving.fi/fi_FI/inhimillinen-kestava-kehitys-ja-vastuullisuus/maaseudun-manifesti

Manifestin lisäksi luotiin 10 toimenpidettä, joita kaikki leirillä olleet sitoutuivat noudattamaan sekä kertomaan sanomaan eteenpäin, https://humaneliving.fi/fi_FI/inhimillinen-kestava-kehitys-ja-vastuullisuus/10-toimintaohjetta-maaseutuleirin-satoa

Koetko että sinä voit yhtyä manifestiin ja näiden toimenpideiden edistämiseen ja noudattamiseen arjessasi?

Monet muut tahot ovat olleet myös pitkään aktiivisesti edistämässä maaseudun kehittämistä ja mahdollisuuksien esiin nostamista.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 (-2022) ja Leader-ryhmän, Päijänne-Leader ry strategian tavoitteena oli mm. maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen, maaseutumaisten alueiden elinkeinoelämän monipuolistaminen sekä maaseudun asukkaiden elämänlaadun parantaminen. Maaseudun kehittämisohjelmat tähtäsivät myös maaseudun asumisviihtyvyyden, vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden parantamiseen.

Hartolan MTK mahdollisti 2020, NÄE JA KOE MAASEUTU UUSIN SILMIN 2020, hankkeen, jonka keskeisenä tavoitteena oli selvittää maaseudun ja sen toimijoiden tahtotila, resurssit ja mahdollisuudet edistää maaseudun alueiden elinkeinoelämän monipuolistumista ja kyky luoda uusia työpaikkoja uusien matkailuun liittyvien elinkeinojen avulla

Arvioitiin myös että näiden toimien avulla voidaan maaseudun arvostusta, imagoa ja vetovoimaa lisätä.

Päivi Koskela, Päivi Koskela Oy:stä yhteistyössä Tarja Aalto / Good Waves Consulting kanssa toteuttivat esiselvityshankkeen MTK Hartolan jäsenten keskuudessa.

Hankkeen aikana selvitettiin konkreettisesti mm. MTK Hartolan jäsenten tahtotila ja resurssit koskien mm. maaseutumatkailua, lähiruokatuotteita sekä maatilojen yhteistyöverkostoja (esim. REKO) kohtaan.

Hankkeen aikana löydettiin paljon mielenkiintoista potentiaalia. Matkailu mahdollistaisi maatilojen maa-alueiden uudenlaista käyttöä, voisi lisätä uudenlaisia työpaikkoja tiloille sekä voisi mahdollistaa uusia työpaikkoja esim. paikallisissa yhteistyöverkostoissa.

MTK Hartolan puheenjohtaja Tuomo Liukkonen kommentoi: ”Olemme tyytyväisiä esiselvityshankkeen toteuttamiseen ja saatuihin tuloksiin. Esiselvityshanke avasi uusia mahdollisuuksia ja tapoja toteuttaa matkailupalveluja. Tuloksissa yllätti positiivisesti jäsenistöltä tulleet lukuisat ideat erilaisista matkailutuotteista.”

Esiselvityshankkeen jatkotoimenpiteiksi suositeltiin maaseutuyrittäjien sekä muiden alojen yrittäjien yhteistyön lisäämistä ja uusien matkailupalveluiden innovointia sekä matkailupalveluiden konkreettista kehittämistä siten että eri toimijat tuovat omat vahvuutensa yhteiseen palvelutuotteeseen.

Esim. maa- ja metsätiloilta voi löytyä maa-alueita vuokrattavaksi luonto- ja hyvinvointiyrittäjien palvelujen toteutuspaikaksi. Kokkikursseja pitävä yrittäjä voi toteuttaa kursseja yhteistyössä raaka-aineita tuottavien maa- ja viljelytilojen kanssa. Ravintolayrittäjät voivat maa- ja metsätilojen kanssa yhteistyössä tarjota elämyksellisiä luontoravintola kokemuksia. Kehon ja mielen hyvinvointiin sekä terveyteen liittyviä kokemuksia voidaan tarjota laajasti eri kohderyhmille myös matkailun ulkopuolelta.

Yhteisen markkinointi- ja myyntipaikan luominen ja Hartolan alueen ryhmämatkailutuotteiden kehittäminen kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille on mahdollista ja elintärkeää, jotta asiakkaat löytävät palvelut.

Sosiaalinen vastuu

Suomi on kaikkien muiden maailman maiden kanssa sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien YK Agenda 2030 ohjelmaan, joka pyrkii kestävään kehitykseen niin talouden, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristönkin kannalta. Lue lisää täältä, https://humaneliving.fi/fi_FI/inhimillinen-kestava-kehitys-ja-vastuullisuus/kestava-kehitys-yk-agenda-2030-amp

Maa- ja metsätilat olisivat myös tarpeellinen ja hyviä tuloksia aikaan saava ympäristö yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kehittää monipuolisia hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistäviä palveluita esim. nuorille sekä monille haastavassa asemassa oleville henkilöille. Maaseudulla luonnon tarjoamat hyvinvointivaikutukset toisivat lisäarvoa palveluille.

Tämän tyyppisten palveluiden tarjoaminen edistää myös maa- ja metsätilojen omaa kestävän kehityksen sosiaalista vastuuta sekä he voivat myytävien palvelujen avulla mahdollistaa myös muille yrityksille hyvän ja toimivan tavan toteuttaa yrityksen kestävän kehityksen tavoitteita sosiaalisen vastuun osa-alueella.

Paljon monia muitakin mahdollisuuksia löytyy maaseudulta!